Uncategorized

Derfor er «governance» og selskapsstyring mye mer enn bare rapportering

0

Såkalt «governance» eller «corporate governance» er utrykk som også ofte brukes på norsk, selv om vi også kan benytte norske ord som selskapsledelse eller eierstyring. I stort handler eierstyring og selskapsledelse om å etablere regler, prosesser, retningslinjer og strukturer som bidrar til å definere hvordan en virksomhet skal fungere. God selskapsstyring bidrar også til at alle aspekter ved virksomheten blir synliggjort, og at det blir enklere å integrere ulike prosesser til en helhet.

Et system med mange ulike komponenter

Hvis man ønsker en forklaring av governance på norsk, er det altså nærliggende å begynne med å se på det som et system for eierstyring og selskapsledelse. Det finnes imidlertid ikke noen helt eksakt definisjon av governance, men det er viktig å se på dette begrepet som et samlet blikk på mange deler ved virksomheten.

Det betyr at områder som risikostyring, etikk, administrasjon og overholdelse av relevante lover og regler kan omfattes av dette begrepet. Det høres veldig bredt ut, noe som også er tilfelle. Derfor er det viktig å se på governance som et samlebegrep for en rekke aktiviteter som virksomheten uansett må ha et forhold til.

Struktur og fastsatte prosesser

Fra et veldig overordnet perspektiv kan man se på governance som en måte å etablere og kartlegge prosesser og strukturer som styrer ansvar, beslutningstaking, adferd og kontroll. Det handler med andre ord om å styre alt som foregår i virksomheten på en systematisk og kontrollert måte. I de aller fleste virksomheter vil det selvfølgelig allerede finnes etablerte rutiner for både ansvar, beslutningstaking, adferd og kontroll, så governance handler igjen i stor grad om å kartlegge eksisterende rammeverk og rutiner.

Samtidig bidrar også god governance og selskapsstyring til at virksomheten i større grad på en systematisk måte følger opp og sikrer at alle deler av organisasjonen styres i henhold til transparente og hensiktsmessige prosesser.

Verdiskaping på lang sikt

Governance handler ikke om å oppfylle myndighetskrav eller andre pålegg, selv om flere områder som faller inn under governance er lovregulerte. Formålet er heller å på et høyt nivå støtte opp under verdiskaping og ansvarlig ledelse, særlig på lang sikt.

Det handler altså om det store bildet, og hvordan ulike rutiner, prosesser og beste praksis kan bidra til at virksomheten styres i riktig retning. Arbeid med governance kan også føre til bedre ytelse, en mer stabil organisasjon og en virksomhet som er rigget for å dra nytte av nye muligheter i fremtiden.

Hvordan er kredittkort forskjellige?

Previous article

You may also like